• Instalacja i uruchomienie programu:
      Pobieramy program: https://www.python.org/ftp/python/3.4.4/python-3.4.4.msi
      Wyszukujemy i uruchamiamy aplikację IDLE (Python ...)
      Wybieramy File/New file - pojawi się plik tekstowy służący do edycji kodu programu
      Aby uruchomić program wybieramy F5 na klawiaturze - po zapisaniu pliku program się uruchomi (po lewej)
 • Wyświetlenie komunikatu
      pierwszy program
 • Program sumujący 2 liczby
       za znakiem '#' umieszczono komentarze
 • Pętla for
      program wykonujący daną czynność zadaną ilość razy
 • Zagnieżdźenie pętli for
      program generujący tabliczkę mnożenia dla dowolnych zakresów
 • Instrukcja warunkowa if
      wykorzystana do symetrycznego wyświetlania liczb w powyższej tabliczce mnożenia
 • Pobieranie zmiennych z klawiatury, konwersja zmiennych, instrukacja if else
      tabliczka mnożenia - quiz
 • Pętla while
      tabliczka mnożenia - quiz trwający do czasu podania prawidłowej odpowiedzi
 • Lista elementów (tablica)
      tworzenie i wyświetlanie listy elementów
      Przykłady:Wyszukanie najmniejszej i największej wartości w liście
 • Funkcja
      tworzenie własnej funkcji obliczającej średnią liczb
 • Put Interactive Python Anywhere on the Web